Situatie en ambitie

Deze cursus heeft als doel technici inzicht te geven in het financieel jargon en de toepassing van bedrijfseconomische concepten. Na afloop beschikt u over relevante bedrijfseconomische kennis en bent u in staat om investeringsvoorstellen in te schatten, kostprijsberekeningen te maken, diverse soorten budgetten te onderscheiden, financieringsmogelijkheden af te wegen, jaarrekeningen en jaarverslagen inhoudelijk te beoordelen en uitspraken te doen over de waardebepaling van uw bedrijf bij fusie of overname. 

In de cursus wordt de toepassing van de theorie behandeld aan de hand van praktijksituaties. Het cursusprogramma bestaat uit een combinatie van voordrachten, groepsoefeningen en cases. Tevens wordt aandacht besteed aan de problematiek in uw eigen werksituatie. 

Inhoud

 • Bedrijfseconomische basisbegrippen
 • Investeringen en investeringsbeleid
 • Kostprijsberekening
 • Budgettering
 • Financiering
 • Jaarrekening
 • Fusie en overname

 Lees meer over het programma

Kernbegrippen

 • Wat zijn financiële doelstellingen?
 • Hoe wordt het resultaat bepaald?
 • Wat is de samenhang tussen de balans & winst- en verliesrekening?
 • Wat staat er in een kasstroomoverzicht (cashflow)?
 • Welke wet- en regelgeving is van belang?
 • Het belang van budgettering
 • Factor tijd

Financiële analyse

 • Hoe analyseert u kasstroom, liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit?
 • Wat is goed en wat is slecht en waarom?
 • Hoe herkent u operationele- en financiële risico’s?
 • Waarom is een rendementseis van belang?
 • Ratio’s en kengetallen (Dupontanalyse)
 • Het belang van werkkapitaal
 • Hoe beoordeelt de bank?

Investeren en financieren

 • Wat zijn de belangrijkste financieringsvormen: on- en offbalance?
 • Welke informatie heeft u nodig om een investeringsvoorstel te onderbouwen?
 • Welke soorten businesscases zijn er?
 • Welke beoordelingsmethodes zijn er?
 • Waarom is netto contante waarde methode superieur?

Analyse van kosten en opbrengsten

 • Welke verschillende verdienmodellen zijn er?
 • Welke kostenindelingen gebruikt u wanneer?
 • Hoe kunt u de kostprijs (intern tarief) bepalen en budgetteren?
 • Hoe gebruikt u activity based costing bij het doorbelasten van overhead?
 • Hoe berekent u het break even punt en de veiligheidsmarge?

Jaarrekening

 • Hoe leest u de jaarrekening van uw leverancier, klant en concurrent?
 • Wat kunt u met het directieverslag, de jaarrekening en de overige gegevens?
 • Wat verklaart de accountant?
 • Wat zijn de waarderingsgrondslagen en waarom is een toelichting onontbeerlijk?
 • Wat is de rol van de KvK, de fiscus, consolidatie en de IFRS?

Strategische en operationele analyse van het rendement

 • Sturing op waardecreatie
 • Operationele verbeteringen
 • Verbetering van de financiële structuur
 • Autonome groei (investeringscalculatie: business case)
 • Fusie en overname

Verbeteringen van het operationele rendement en kasstroom

 • Operationele rendement: marge en omloopsnelheid
 • Kostenmanagement: focus op kostenefficiency
 • Capaciteitsbenutting
 • Werkkapitaalbeheer

Verbetering van de financiële structuur

 • Vermogenskostenvoet bepalen (WACC)
 • De relatie tussen risico en rendementseis
 • De rendementseis kwantificeren
 • Eigen vermogen, hybride en vreemd vermogen en alternatieve financieringsvormen

Waardecreatie via autonome groei

 • Onderbouwen business case
 • Relevante parameters bij investeringscalculatie
 • Netto contante waarde, interne rentevoet, terugverdienperiode
 • Impact bestaande bedrijfsmiddelen op de investeringsbeslissing

Waardecreatie via fusie en overname

 • Structuur
 • Activa-passiva overname en aandelen overname
 • Waarderingsmethoden en goodwillbepaling
 • Fiscale en juridische aspecten

Het jaarrapport

 • Welke informatie zoekt u en welke informatie krijgt u?
 • Wat leest u niet in het jaarverslag?
 • GAAP, 2 BW titel 9, IFRS en VPB
 • Rapportageverplichtingen klein-, middel- en grote rechtspersoon
 • De hedendaagse accountsverklaringen

De (geconsolideerde) jaarrekening

 • De verschillende verschijningsvormen van de jaarrekening
 • Balans (activeren, balansverkorting, off balance finance, voorzieningen en schulden)
 • Resultatenrekening (all inclusive and current operating)
 • Kasstroomoverzicht directe- en indirecte methode
 • Mutatieoverzicht eigen vermogen

Individuele balansposten analyse en impact op het resultaat

 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa (deelnemingen, dochters, enkelvoudig en geconsolideerde cijfers)
 • Voorraden en onderhanden werk (work in progress)
 • Overlopende activa/passiva (accruals)
 • Voorzieningen, schulden lang/kort en samenstelling eigen vermogen

Ratioanalyse

 • Beoordeling financiële gezondheid
 • Dynamische liquiditeit: kasstroomanalyse
 • Statische liquiditeit
 • Rendement
 • Solvabiliteit

Windowdressing

 • Mogelijkheden van winststuring
 • Activeren of niet
 • Rol van afschrijvingen
 • Sturing via voorraadwaardering
 • Sturing via voorzieningen
 • Rol van de niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor wie

Ingenieurs, natuurwetenschappers of informatici, die werkzaam zijn in een managementfunctie in een technische omgeving. Gedacht wordt o.m. aan product- of productiemanagers, R&D managers, informatiemanagers, afdelingshoofden, projectleiders. De cursus is ook geschikt voor technische specialisten, die op korte termijn een managementfunctie gaan vervullen. 

Door wie

De training wordt uitgevoerd door PAO TECHNIEK EN MANAGEMENT door Drs Kees de Jong.

Kees de Jong studeerde macro, fiscale en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en besloot in 1991 trainer te worden. Nog steeds geeft hij wekelijks met groot enthousiasme én veel humor de training Financieel management voor niet financiële managers. Door jargon en definities terug te brengen naar gewone mensentaal krijgen cursisten belangrijke voor hun eigen omgeving relevante inzichten. Met voorbeelden uit de praktijk van de deelnemer(s) en actuele gebeurtenissen weet Kees zijn cursisten vanaf het eerste moment te boeien.

Investering

Uw  tijdsinvestering is 4 dagen:

 • dag 1 en 3 van 09.30 – 19.00 uur
 • dag 2 en 4 van 09.00 – 17.00 uur

De kosten voor deze training zijn:

 • Shortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom Template Dit is inclusief 2x diner/overnachting/ontbijt (maakt u hiervan geen gebruik dan wordt per overnachting 75 euro in mindering gebracht op de cursusprijs)

Aanmelden

Neem de volgende stap en meld u aan:

Shortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

Wilt u een incompany uitvoering? Neem dan contact op.

Vragen

Twijfelt u of dit voldoet aan uw opleidingsbehoefte?
Wilt u advies? 
Geïnteresseerd in een incompany uitvoering? 
Neem dan gerust contact op:

Bel onsBel ons:

+31 (0) 35 888 3600
Mail onsMail ons:
info@managementofchange.nl
Neem contact op met mij
Neem contact op met mij:
Ik laat hier mijn gegevens achter .

Ervaringen

 • J. Waal
  De training financieel management heeft mij inzicht gegeven in de financieel mechanismes binnen mijn eigen organisatie. Het helpt niet alleen te begrijpen hoe wordt gestuurd maar ook waar het mis kan gaan. De training heeft complexe materie goed samengevat en voor iedereen begrijpbaar gemaakt.
Print Friendly, PDF & Email

Shortcode "Single Product Page Related Products". Please view Product after assigning Custom Template